BLOG

Hamle Programı Proje Değerlendirme Süreçleri Nasıl İşlemektedir?

Hamle Programı Proje Değerlendirme Süreçleri Nasıl İşlemektedir?
05.08.2021

Hamle Programı – Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Destek başvurusunda bulunmak isteyen firmanın proje fizibilitesini ve diğer başvuru formlarını hazırlayarak program portalına yüklemesinin ardından Bakanlık tarafından değerlendirme süreçleri başlamaktadır. Başvuru aşamasında olduğu gibi başvuru sonrasında da tüm süreçler Hamle Programı Portalı üzerinden takip edilebilmektedir.
Hamle Programı Çağrıları olan Mobilite Çağrısı, Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı, Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler) ile Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler) kapsamındaki programlar için aynı süreç izlenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bağımsız Değerlendirme Raporu Süreci

Başvurusu tamamlanan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Danışmanlık Firmalarından biri tarafından firmanın yerinde incelenmesi suretiyle Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlanır.

Hamle Programı TÜBİTAK Ar-Ge Değerlendirmesi

Proje konusu ürünün üretilebilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekiyorsa ve bu çalışmalar için TÜBİTAK projesi hazırlandıysa TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GE projesi değerlendirme süreci işletilir.

TÜBİTAK Teknik Üretilebilirlik Değerlendirmesi

AR-GE’ye ihtiyaç olmaksızın yatırım çalışmaları gerçekleştirilecekse ya da AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda;

  • projenin yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin,
  • ürünün ve firmanın teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının,
  • öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriyle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının

tespiti için yine TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.

Hamle Programı KOSGEB Uygunluk Değerlendirmesi

Bildiğiniz üzere KOBİ statüsünde olan firmalarımız projenin yatırım kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri ve formları başvuru aşamasında doldurmaktadır. Bu kapsamda talep edilen destekler için KOSGEB tarafından inceleme yapılır ve inceleme sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte program yönetim ofisine bildirimde bulunulur.

Proje Komisyonu Değerlendirmesi ve Hamle Proje Sunumu

Söz konusu süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bağımsız Değerlendirme Raporu ve diğer dökümanlar Komisyona sunulur.
Program kapsamında başvurusu kabul edilen projeler için Komite tarafından 5 asıl üyeden oluşan proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonu üyeleri Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenir.
Yatırımcı firma, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında firmadan proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesini veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasını isteyebilir. AR-GE ihtiyacı bulunan ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde ARGE desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla karşılanma imkân ve planını içeren ek AR-GE finansman raporu istenir.
Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler ışığında komisyon kararlarını oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Proje komisyonunun değerlendirme ve görüşleri Komite açısından öneri mahiyetindedir.

Hamle Programı Komite Değerlendirme Süreçleri

Komite, verilecek desteklerin miktar, tür ve sürelerine, projelerin izleme sürecinde revizyonuna dair karar organıdır. Program kapsamında destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair karar almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak Komite’nin sorumluluğundadır. Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3 (üç), KOSGEB’den 1 (bir), TÜBİTAK’tan 1 (bir) üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir.

Hamle Programı Asgari Puan Sınırı

Komite, proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar (Komite tarafından puanlama sürecinde değerlendirmeye alınan kriterlere sonraki yazımızda yer verilmiştir). 70 puan ve üzerinde puan alan projeler bir sonraki aşamaya geçmektedir. Bu aşamada ise Komite;

  • stratejik öncelikler,
  • pazar rekabet koşulları,
  • çağrı destek bütçesi

gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.
Görüldüğü üzere uzun bir değerlendirme sürecinde öncelikle projenizin puanlamada 70 puan üzerinde bir puan alması, daha sonra bu puan üzerindeki diğer projeler içerisinde yapılacak sıralamada Bakanlık’ın bütçesinin yettiği sıraya kadar bir konumda yer alması gerekmektedir.

Hamle Programı Diğer Hususlar

Öte yandan Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, firmalardan ilave bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için yeni bir takvim belirleyebilir.
Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite destek kararlarında projenin sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin etmek amacıyla proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir, farklı karar formatları oluşturabilir.
Bir diğer anlatımla aslında diğer kamu destek programlarında da olduğu gibi Proje kapsamında talep ettiğiniz tüm desteklerden faydalanamayabileceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bakanlık talepte bulunduğunuz destek kalemlerine ilişkin desteklenecek tutar ve sürelere değerlendirme aşamasında kendi karar verebilmektedir.
Her durumda belirlenen stratejik alanlarda yatırım yapmak isteyen firmalara önemli bir itici güç ve itibar kazandıracak olan bu programda başarılı olan yatırımcılar arasında olmanızı dileriz.

Hamle Programı Danışmanlık Hizmetlerimiz

Hamle programı danışmanlık hizmetlerimizin detayları, açık çağrılar, öncelikli sektör ve ürün listeleri için tıklayınız.
Plus Global Danışmanlık hizmeti ve Hamle Programı Fizibilite Hazırlama destek süreçleri için iletişime geçmek için tıklayınız.

Paylaş: