Haberler

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 2020

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 2020
21.10.2020

21.10.2020 tarih ve 31281 no.lu Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı - Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Hayvancılık Yatırımları Manda, Damızlık koç-teke alımı, Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı, Kaz ve hindi yetiştiriciliği, İpekböcekçiliği, Arıcılık destek kapsamına alınmıştır.

İçindekiler Tablosu

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamı

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında;

  • İşletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile
  • Makine, alet ve ekipman alımı

yatırımları desteklenecektir.

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler

1. Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Desteği

a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlarını,

2. 1500 Başa Kadar Koç ve/veya Teke Alımı Desteği

b) Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekleri,

3. Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımları

c) Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini,

4. 1000 Adet Kapasiteli Damızlık Kaz Yetiştiriciliği Desteği

5. 1000 Adet Kapasiteli Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteği

6. 500 Adet Kapasiteli Ticari Kaz Yetiştiriciliği

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları,

7. 50 ve Üzeri Arılı Kovan Varlığına Sahip Üreticilerin Arı Ürünleri Üretimi

d) Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımlarını,

8. İpek Böceği Yetiştiriciliği

e) İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımları,

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Yatırım Konuları Ve Hibe Oranları

 

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Destek Şartları

1. Gerçek veya tüzel kişiler, bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.
2. Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

1. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Hangi Alanlarda Yatırımlar Desteklenmektedir?

(1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;
(2) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
(3) Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde sulama sistemleri için, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı konularında;
(4) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;
(5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında yatırımlar hibe desteği kapsamındadır.

 

Bu Yatırımlar;

(1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
ç) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
d) Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
f) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(3) Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde sulama sistemleri için, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı konularında;
Bu hibe desteklemesi kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(4) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;
a) Denizlerde yetiştiricilik,
b) İç sularda yetiştiricilik,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(5) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;
a) Hayvansal orijinli gübre,
b) Bitkisel orijinli gübre,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ne kadardır?

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır.
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda üst limit 3.000.000 Türk Lirası,
Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda üst limit 2.000.000 Türk Lirası,
Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda üst limit 1.500.000 Türk Lirası

3.Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - C. Ekonomik yatırım konularında yatırım hibe destekleme oranı nedir?

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

4. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Destekleme Başvurusu ne Zaman Yapılır?

Başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde yapılır.

5. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Hangi İllerde Yapılacak Yatırımlar Desteklenmektedir ?

Program çerçevesinde 81 ilde; yukarıda belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenerek her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilir.

6. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Yatırımlar Ne Kadar Sürede Tamamlanmalıdır?

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

7. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Ekonomik yatırımlar için kimler başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler bu hibe desteklemesine başvurabilir. Başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

8. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler nelerdir?

1) Yukarıda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
3) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,
b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

9. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi - Proje Takip Süresi Ne Kadardır?

Hibe desteklemesi kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak beş yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

1. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Hangi Alanlarda Yatırımlar Desteklenmektedir?

(1) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
ç) El sanatları ve katma değerli ürünler,
d) İpek böceği yetiştiriciliği,
e) Su ürünleri yetiştiriciliği,
f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

2. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ne kadardır?

Belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limit 500.000 TL
Alt limiti 20.000 TL’dir.

 

3. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Ekonomik yatırım konularında yatırım hibe destekleme oranı nedir?

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

3. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Destekleme Başvurusu ne Zaman Yapılır?

Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yapılır.

4.Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Hangi İllerde Yapılacak Yatırımlar Desteklenmektedir ?

Program çerçevesinde 81 ilde; yukarıda belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yılın Ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberi ile başvuru öncesinde ilan edilir ve hibe desteği kapsamında başvurular kabul edilir.

5. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi -  Yatırımlar Ne Kadar Sürede Tamamlanmalıdır?

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

6. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Ekonomik yatırımlar için kimler başvurabilir?

Çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

7. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler nelerdir?

Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.
- Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,
b) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
- Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;
a) Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına, Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,
b) Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,
c) Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,

başvuru ekinde sunmaları gerekir.

8. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi - Proje Takip Süresi Ne Kadardır?

Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl boyunca değiştiremez.

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı Kararı, Hayvancılık Destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri, Küçük Baş Hayvan Destekleri

 

Daha fazla bilgi için ve uygulama için Plus Global Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: