Haberler

İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
30.12.2020

İstanbul Kalkınma Ajansı  tarafından Girişimcilik, Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı isimleriyle 4  farklı program açılmıştır.

1.Girişimcilik Mali Destek Programı - İSTKA/2021/GİR

 

Proje konularına ilişkin özel şart: Bu program kapsamında sunulacak projelerin konusunun teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimciliğin geliştirilmesini hedeflemesi ve aşağıda listelenen 9 proje konusundan birine uyması zorunludur.

Başvuru yapılan projenin konusu aşağıdaki 9 konudan biri ile uyumlu olmayan başvurular reddedilecektir.

Konu 1. Yabancı girişimcilerin İstanbul’a çekilmesi

Konu 2. Girişimleri yurtdışı pazarlara açmaya yönelik uluslararasılaştırma programı

Konu 2 kapsamında;

 • Toplamda en fazla 3 proje desteklenecektir.
 • Aynı ülkeye yönelik en fazla 1 proje desteklenecektir.

Konu 3. Yurt dışında uygulanmakta olan başarılı modellerin, ülkemiz şartlarına uyarlanarak İstanbul’da hayata geçirilmesi

Konu 4. Ürün-pazar uyumunu sağlamış ve büyüme aşamasına geçmiş olgun girişimlerin globalleşme ve ölçeklenerek hızlı büyüme hedeflerine erişmesini amaçlayan programlar

Konu 5. Kurumsal şirketler ile girişimler arasında işbirliğini tesis edecek mekanizmalar kurulması/geliştirilmesi

Konu 6. Tematik kuluçka merkezleri veya hızlandırma programları

Konu 7: Erken aşama girişimlere yönelik yenilikçi finansman imkanlarının geliştirilmesi

Konu 8: Ekosistemin ortak ihtiyaçlarının kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanması

Konu 9: Girişimcilere yönelik, kuluçka, eğitim, danışmanlık vb. ortak ihtiyaçların kapsamlı işbirliği yapılarak karşılanmasına yönelik teknoloji merkezlerinin kurulması

Destek Unsurları

- Personel giderleri; Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),

- Yolculuk ve gündelik giderleri,

- Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,

- Sarf malzemesi maliyetleri,

- Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

- Nihai denetim maliyetleri,

-Görünürlük maliyetleri

2. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı - İSTKA/2021/YEP

Destek Konuları - Örnek Proje Konuları

 1. Organize Sanayi Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanlarının kurulması
 2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanlarının kurulması
 3. Dijital dönüşüm merkezleri kurulması
 4. Kritik teknolojilere yönelik uygulama ve araştırma merkezi kurulması veya mevcut merkezlerin dönüştürülmesi
 5. Üniversite ve teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesindeki teknoloji transfer ofislerinin niteliklerinin artırılması
 6. Yenilik çalışmalarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunacak sürdürülebilir program ve/veya arayüz yapıların geliştirilmesi veya mevcutların kapasitelerinin artırılması
 7. Sektörel/tematik Ar-Ge ve yenilik merkezlerinin geliştirilmesi
 8. Akıllı şehirleşme alanında teknoloji geliştirme, uygulama, deneyimleme gibi çalışmalar yürütecek yenilikçilik arayüzlerinin kurulması
 9. Kaynak verimliliğine yönelik çalışmalar yürütecek arayüz yapıların geliştirilmesi

Destek Unsurları

- Personel giderleri; Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),

- Yolculuk ve gündelik giderleri,

- Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,

- Sarf malzemesi maliyetleri,

- Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

- Nihai denetim maliyetleri,

- Görünürlük maliyetleri

3. Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı - İSTKA/2021/YES

Örnek Proje Konuları:

 1. İşletmelerde tasarım farkındalığını artıran, tasarımcı ve işletmeleri buluşturan, işletmelerin tasarım odaklı dönüşümünü destekleyen, tasarım mentörlüğü gibi hizmetler sunan arayüz yapıların geliştirilmesi
 2. İşletmelerdeki tasarım merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasına ve ortak ihtiyaçlarının çözülmesine yönelik üniversite, sanayi, STK işbirliğine dayalı sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi ve uygulanması
 3. Endüstriyel tasarımcılarla mühendislerin bir araya gelebilecekleri, disiplinler arası çalışma yapabilecekleri mekânların ve programların oluşturulması
 4. Tasarımla yeni teknolojilerin (artırılmış, sanal ve karma gerçeklik, blok zincir, nesnelerin interneti, robotik vd.) entegre edilmesini sağlayacak model ve arayüz yapıların geliştirilmesi
 5. Döngüsel ekonomiyi geliştirmek üzere tasarımla mühendislik disiplinlerini bir araya getiren modellerin, ara yüz mekanizmalarının, programların ve yaklaşımların geliştirilmesi
 6. İstanbul’un bir tasarım kenti olarak küresel konumunu güçlendirecek sürdürülebilir merkezlerin kurulması

Öncelik 2:

Yaratıcı endüstriler ekosisteminin güçlendirilmesi

Örnek Proje Konuları:

 1. Yaratıcı endüstriler alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulması
 2. İstanbul’un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması ve geliştirilmesi
 3. Sektör içerisinde ve sektör dışındaki disiplinlerin birbirleri arasındaki etkileşimin artırılmasını ve ortak çalışmasını sağlayacak merkezlerin kurulması
 4. Mevcut kültür merkezlerinin yaratıcı endüstrilere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve bu kapsamda modellerin oluşturulması
 5. Deneysel yaklaşımları kullanan sanatçıları bir araya getiren yapı ve ağların kurulması ve mevcut olanların güçlendirilmesi
 6. Yaratıcı endüstrilerle ilgili alanlarda eğitim gören veya yeni mezun olmuş öğrenciler için iş üstünde öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi

 

4. Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı - İSTKA/2021/ÇEG

 

Paylaş: