KVKK

KVKK İşe Giriş Çıkış Parmak İzi Yüz Tanıma Biyometrik Veri Hukuka Aykırılık

KVKK İşe Giriş Çıkış Parmak İzi Yüz Tanıma Biyometrik Veri Hukuka Aykırılık
13.02.2021

Kişisel Verilerin Korunması KVKK Kapsamında İşe Giriş Çıkışların Parmak İzi Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması Hukuka Aykırı Bulunmuştur.

İşe giriş ve çıkış takibinin biyometrik veri işlenerek yapılması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 01/12/2020 tarihli ve 2020/915 sayılı karar özeti 11/02/2021 tarihinde KVKK kurum websitesinde sayfasında yayınlanmıştır.
Bu kararda özetle;
"Veri sorumlusu bünyesinde mesai kontrolü amacıyla biyometrik veri olan parmak izinin işlenmesinin Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (ç) bendindeki amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırı olduğu, öte yandan söz konusu veri işleme faaliyetinin hukuka uygun bir veri işleme şartına dayanmadığı dikkate alındığında veri sorumlusunun söz konusu uygulamasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden Kanunun 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre söz konusu veri sorumlusu bünyesinde görev yapan kişiler hakkında disiplin hükümlerinin işletilmesine ve sonucunun Kurula bildirilmesine" denmiştir.

Parmak İzi / Yüz Tanıma Sistemlerinin Kaldırılması Gerekliliği

...’in kişisel veri envanterinde ve VERBİS kaydında mesai takibi için parmak izi / yüz tanıma vb. şeklinde (biyometrik veri) alındığı​ görülmektedir. KVKK’nın 11.02.2021 tarihli kararının da dikkate alınarak şikâyet halinde ihlal kararı çıkacağı düşünülerek; mesai takibi için biyometrik veri olan parmak izi / yüz tanım a vb. şeklinde alınması hususunda yeniden bir değerlendirme yapılması ve alternatif seçeneklerin gündeme alınması, biyometrik veri alımından (yüz tanıma, parmak izi, retina taraması ...vb) vazgeçilmesi yönünde alınacak kararın kapsamında veri envanteri, VERBİS kaydı ve bir kısım KVKK dokümanlarında değişiklik yapılması gerekmektedir.

Eski Parmak İzi / Yüz Tanıma Verilerinin İmha Gerekliliği

Veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen parmak izi ile ilgili verilerin Kanunun 7 nci maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ivedilikle imha edilmesi, eğer ilgili özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, imha edilmesine yönelik işlemlerin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ivedilikle bildirilmesinin sağlanması, işe giriş ve çıkış işlemlerinin salgın dönemi dışında da geçerli olmak üzere alternatif yollarla sağlanması, biyometrik veri ile giriş çıkış işlemleri yapılması uygulamasına son verilmesi ve mevcut sistemin kaldırılması gerekliliği bulunmaktadır.

Parmak İzi ve Biyometrik Verilere İlişkin Danıştay Yasaklama Kararı

Öte yandan, Danıştay 5. Dairenin 2013/5342 E. ve 2013/9525 K. sayılı Kararında “personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "parmak izi tarama sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında; uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.” şeklinde hüküm tesis edilmiş olup bu kapsamda, mesai kontrolü için parmak izi alınması gibi çoğunlukla üstün güvenlik önlemi alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılan yöntem yerine alternatif yollara başvurulabileceği, dolayısıyla veri sorumluları bünyesinde mesai kontrolü amaçlı giriş ve çıkışlar için parmak izi okutma sisteminin kurulmasının Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesi kapsamında ele alınması gerektiği, üstün güvenlik önlemi alınmasına ihtiyaç duyulmayan alanlarda yalnızca mesai kontrolü amacıyla parmak izi alınmasına yönelik uygulamaların mezkur maddenin (ç) bendindeki ölçülülük ilkesine aykırı olduğu 

 

sonucuna varılmıştır.

 

KVKK ile ilgili daha fazla detay için tıklayınız.

 
 
 
 
Paylaş: