BLOG

Patent Ve Faydalı Model – Kurumlar Vergisi İstisnası

Patent Ve Faydalı Model – Kurumlar Vergisi İstisnası
22.03.2020

Patent Vergi Muafiyeti - Patent Vergi İstisnası

Patent veya faydalı model ile tescillenen buluşlardan elde edilen gelirler (kiralama, satış, seri üretim, buluş yoluyla üretilen ürünlerin satışı dahil) KURUMLAR VERGİSİNDEN 5 yıl süreyle istisna tutulmaktadır.

1. Hangi Kazançlar İstisna Kapsamındadır? Patent Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 • Kiralanması,
 • Devri veya satışı,
 • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanması,
 • Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışı

yoluyla elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır.

Ayrıca buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır.

İstisna Süresi: 5 Yıl
İstisna Oranı: %50

2. İstisnadan Yararlanmak İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

Bu istisna uygulamasından yararlanmak için;

 • Patentin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemeli sisteme göre verilmiş patenti olması (İnceleme Raporu zorunluluğu),
 • Faydalı model belgesinin TPE tarafından araştırma raporu sonucunda verilmiş faydalı model belgesi olması (Araştırma Raporu zorunluluğu),
 • Kazanç ve iradın elde edildiği buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması,
 • Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması

gerekmektedir.

3. Kimler Yararlanabilir?

 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Gelir vergisi mükellefleri
 • Dar mükellefler dahil

Dar mükellefler buluşa esas AR-GE faaliyetinin Türkiye’de yapılmış olması şartı ile istisnadan yararlanabilirler.

4. İstisna Uygulaması Süreci

 • 551 sayılı KHK uyarınca incelemeli sisteme göre verilen patentlerde koruma süresi, TPE’ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl,
 • Araştırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgesinin koruma süresi ise TPE’ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır.
Paylaş: