Hizmetlerimiz

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Destekleri
06.03.2019

TÜBİTAK, özellikle teknoloji alanından araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik projelerini desteklemektedir. TÜBİTAK destekleri TEYTEB programı üzerinden yürütülmekte ve 6 teknoloji grubu ve 2 destek grubu şeklinde sürdürülmektedir. 

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları aşağıda açıklanmıştır:

TÜBİTAK Açık Destek Programları

1. TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı – 2021-1

Ticarileştirilebilir AR-GE projeleri için TÜBİTAK’tan 2,5 milyon TL destek. 36 aylık proje sürecinde KOBİ’lere %40 oranında destek verilecektir. AR-GE süreçlerinin basitleştirildiği bu destek için Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluşun ortak bir proje sunması beklenmektedir.

Detaylar için tıklayınız.

 

TUBITAK 1501 Ulusal Sanayi Ar-Ge Programı

Programın Amacı:

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Kimler Başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Desteklenen Faaliyetler Hangileridir?

⦁ Yeni ürün üretimi

⦁ Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi

⦁ Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

⦁ Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi

⦁ Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destek Oranı ve Miktarı Nedir?

Büyük kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamalarının %60’ı, KOBİ ölçeğindeki kuruluşların harcamalarının ise %75’i TUBİTAK tarafından geri ödenir. 

Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır. Ancak bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir.

Proje süresi en fazla 36 aydır. 

Hangi Tür Harcamalara Destek Verilmektedir?

Proje kapsamındaki;

 • Personel giderleri 
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerine 

destek verilmektedir. 

Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri Nelerdir?

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Plus Global Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, 
 • Proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma,
 • Projenin programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun olarak hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan Ar-Ge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
 • İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

TUBITAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı:

KOBİ’leri Ar-Ge projesi yapmaya teşvik ederek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

Desteklenen Faaliyetler Hangileridir?

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destek Oranı ve Miktarı Nedir?

KOBİ ölçeğindeki kuruluşların harcamalarının %75’i TUBİTAK tarafından geri ödenir. 

Programda bütçe sınırı 600.000 TL’dir. 

Proje süresi en fazla 18 aydır. Bir firma en az 2’si ortaklı olmak üzere, en fazla 5 adet KOBİ Ar-Ge projesi yapabilir.

Hangi Tür Harcamalara Destek Verilmektedir?

Proje kapsamındaki;

 • Personel giderleri 
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerine 

destek verilmektedir.

Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri Nelerdir?

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Plus Global Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, 
 • Proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma,
 • Projenin programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun olarak hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan Ar-Ge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
 • İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

TUBITAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

Programın Amacı:

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar/sektörler çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Kimler Başvurabilir?

 • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
 • Üniversiteler ve Araştırma kurumları

tarafından destek için başvurabilmektedir. 

Desteklenen Faaliyetler Hangileridir?

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda/sektörlerde*; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; 

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

*Desteklenecek projelerin konu ve kapsamı TUBİTAK tarafından açılacak çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı duyurusuna dahil olan alanlar; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Ön başvurular çağrı yayınlandıktan sonra 2 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Asıl başvurular ise ön başvuru kabulünden sonra gerçekleştirilmelidir. 

Destek Oranı ve Miktarı Nedir?

Büyük kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamalarının %60’ı, KOBİ ölçeğindeki kuruluşların harcamalarının ise %75’i TUBİTAK tarafından geri ödenir. 

Proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri çağrı duyurusunda açıklanmaktadır.

Hangi Tür Harcamalara Destek Verilmektedir?

Proje kapsamındaki;

 • Personel giderleri 
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerine 

destek verilmektedir.

Değerlendirme ve Yürütme Süreçleri Nelerdir?

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri, Çağrı Paneli Değerlendirmesi ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Plus Global Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, 
 • Proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma,
 • Projenin programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun olarak hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan Ar-Ge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
 • İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları kapsamında, ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir.

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası,alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın;

 • Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve
 • Son üç (3)yıldaki net satış ortalamasının en aziki (2) milyar TL olması

gerekir.

 

TÜBİTAK Proje Danışmanlık Hizmetlerimiz

Tübitak Destekleri Danışmanlığı (tübitak teydeb, tübitak proje başvuru, tübitak projeleri, tübitak teşvik, tübitak destek programları, tübitak desteklenen projeler vb. konularda), Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde uzman ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

 

Kapanan TÜBİTAK Çağrıları

1. TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı – 2020

Ticarileştirilebilir AR-GE projeleri için TÜBİTAK’tan 2,5 milyon TL destek. 48 aylık proje sürecinde KOBİ’lere %40 oranında destek verilecektir. AR-GE süreçlerinin basitleştirildiği bu destek için Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluşun ortak bir proje sunması beklenmektedir.

Detaylar için tıklayınız.

2. Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1)

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans – 2020 – 1) ile Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

Detaylar için tıklayınız.

Paylaş: