Hizmetlerimiz

Turizm Sektörü Teşvikleri

Turizm Sektörü Teşvikleri
06.11.2020

Turizm Sektörü Devlet Teşvik ve Destekleri - Otel ve Konaklama Tesisleri Teşvikleri

Turizm teşvikleri; yatırım teşvikleri ile fuar, reklam tanıtım, turizm arazi tahsisi, vergisel teşvikler, ihracat teşvikleri bağlamında turquality ile marka desteklerinden oluşmaktadır.

1.Turizm Yatırım Teşvikleri - Yatırım Teşvik Belgesi Alımı

Turizm yatırımları özelliklerine göre Yatırım Teşviklerinden sisteminden yararlanabilirler.

Turizm Yatırım Teşviklerinden Yararlanmak İçin Asgari Yatırım Şartları

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Notlar - Dikkat Edilecek Hususlar - Turizm Tesisi - Otel Kurulumu

1- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
2- Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri yatırım teşviklerinden yararlanamaz.
4- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
6- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

Turizm Yatırım Teşvik Sistemi  - Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları

-İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı (01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.) 

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Turizmi yatırımına başlamadan önce Turizm Yatırım Belgesi  alınması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Turizm Yatırım Teşvik Belgesinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir.

2.Turizm Sektörü - Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

Bireysel olarak veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına katılım masraflarının, Bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin aşağıda belirtilen usul, esas ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden bu amaçla belirlenen ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesidir. Desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde turizm geliri niteliğinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya muadili dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler yararlanabilir.

Turizm Sektörü Yurtdışı Fuar Desteği - Ödenebilecek Giderler, Ödeme Oran ve Miktarları

Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına katılması halinde;
-Yer kirası,
-Stant inşası (stant kurulumu için gerekli tüm giderler),
-Stant dekorasyonuna
ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir.

Bu miktar her fuar için bireysel katılımlarda 10.000 (onbin) ABD Dolarını, ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilecek katılımlarda 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını geçemez.
Standın su, elektrik ve internet vb işletim masrafları ile fuar idarelerine ödenen kayıt ücretleri Tebliğ kapsamında ödenebilecek giderler olarak kabul edilmez ve şayet bu giderler fatura edilmişse düşülerek hesaplama yapılır.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 10.000-20.000,-USD (Fuar Başı)

3. Turizm Sektörü - Yurtdışında Gerçekleştirilecek Kokteyl, Çalıştay Ve Sergi Etkinlikleri Desteği

Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri kokteyl, çalıştay ve sergi etkinliklerine ilişkin;
-Yer kirası (kayıt ücretleri hariç),
-İkram,
-Organizasyon (Ses, ışık, görüntü sistemleri ve ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik ekipman ve donanım, hostes, sunucu, tercüman giderleri, davetiye, isimlik, afiş ve ihtiyaç duyulabilecek diğer baskı giderleri ile ilgili Müşavirlik/Ataşelikçe kabul edilebilecek diğer zorunlu organizasyon giderleri)
giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 10.000-25.000,-USD (Etkinlik Başı)

4. Turizm Sektörü - Reklam ve Tanıtım Desteği

Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleştirilen reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 40.000,-USD (Etkinlik Başı)
Üst limit: Mali yıl içinde reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.
Başvuru Şartı: İşletme veya ilgili sektör meslek birliği/derneği, destek talep ettiği yurtdışı turizm fuarlarına katılım ya da turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin projesini faaliyetin başlamasından en az 3 ay önce Tanıtma Genel Müdürlüğüne kargo yoluyla veya elden ulaştırmak suretiyle sunacaktır.

5. Turizm Amaçlı Kullanım İçin Arazi Tahsisi

Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır.

6. Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar

Emlak Vergisi Muafiyeti

Bina İnşaat Harcı İstisnası

Döviz Kazandırıcı hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası

7. Turizm Sektörü Hizmet İhracatı Destekleri - TURQUALITY

Konaklama ve Turizm Şirketleri; şartları sağlamaları kaydıyla Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında Turquality ve MARKA desteklerinden yararlanabilirler.

Turizm Sektörü - Yararlanıcıların Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması

Konaklama sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar için destek kapsamına alınacak markayı kullanarak Türkiye’de konaklama hizmeti veren yararlanıcı ve yararlanıcı ile organik bağı bulunan şirketlerin son 3 (üç) yılda yurtdışından gelen ziyaretçilerden elde ettikleri satış hasılatının yıllık ortalamasının; butik otel statüsündekiler için en az 500.000 (beşyüzbin) ABD doları, diğer oteller ve otel grupları için en az 4.000.000 (dörtmilyon) ABD doları olması gerekir.

 

Turizm Yatırım Teşvik ve Turizm Sektörü Teşvikleri Danışmanlık Hizmetlerimiz

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı, Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri ve Destekleri Danışmanlık Hizmetleri Plus Global Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Denizli, Konya, Trabzon vb. bütün illerimizde Devlet Teşvikleri Uzmanı ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir.

 

Bütün devlet teşvikleri ile ilgili detayları görmek için tıklayınız.

 

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili detaylar için tıklayınız.

Paylaş: