KVKK

KVKK İşe Giriş Çıkış Parmak İzi Yüz Tanıma Biyometrik Veri Hukuka Aykırılık

KVKK Kapsamında İşe Giriş Çıkışların Parmak İzi Yüz Tanıma Sistemi ile Yapılması Hukuka Aykırı Bulunmuştur. İşe giriş ve çıkış takibinin biyometrik veri işlenerek yapılması hakkınd

İlgili Kişinin KVKK Kapsamında Şikayet Hakkı

Şikayet Hakkı İlgili kişinin şikayet yoluna başvurulabilmesi için ilk olarak veri sorumlusuna Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın y

İlgili Kişinin KVKK Kapsamında Başvuru Hakkı

Başvuru Hakkı İlgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevas

İlgili KVKK Kapsamında Kişinin Hakları

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine ver

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına Aktarım Kanunun 9. maddesine göre yurtdışına veri aktarımı;İlgili kişinin açık rızasının bulunması,Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul e

Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

Yurtiçi Aktarım Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verilerin, 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle üçü

Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır. Kanun çerçevesinde açık rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, ke

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygulamasına yansımış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler bulunmaktadır. Kanunun 4. maddesinde kişisel ve

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerd

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Veriler Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi Kanunun 5. maddesinde sayılan hallerden en